Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Tryb postępowania w sprawie przyjęć na studenckie praktyki zawodowe

w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu i jednostkach podległych

 

 1. Wymagane dokumenty

  1. Wymagane dokumenty składane przez studenta przed odbyciem praktyki:

  1) wniosek (zał. nr 2 do niniejszego Trybu postępowania) o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem danych kontaktowych (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),

  2) imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów,

  3) zakres (program) praktyki,

  4) zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki,

  5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (zał. nr 3 do niniejszego Trybu postępowania),

  6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego (zał. nr 1 do niniejszego Trybu postępowania),

  7) zaświadczenie z uczelni potwierdzające wpis osoby na listę studentów.

  2. Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

  3. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem studenta na praktykę.

  4. Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KMP w Opolu i jednostki podległe.

 2. Termin i miejsce składania dokumentów

  1. Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym KMP w Opolu , ul. Powolnego 1, 45-078 Opole.

  2. W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu rozpatrywane są wnioski o odbycie praktyk studenckich w komórkach KMP (wydziałach) oraz jednostkach podległych tj. Komisariacie I Policji w Opolu, Komisariacie II Policji w Opolu, Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim, Komisariacie Policji w Niemodlinie oraz Komisariacie Policji w Ozimku.

 3. Kryteria i termin rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KMP w Opolu i jednostkach podległych

  1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

  2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują:

  1) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub jednostki organizacyjnej Policji,

  2) możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki Policji w terminie odbywania praktyki.

  3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pisemną bądź e-mailową lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 4. Porozumienie o organizacji praktyk studenckich

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgodny na odbycie praktyki studenckiej, zawierana jest umowa lub porozumienie między uczelnią a Komendą Miejską Policji w Opolu.

 5. Pozostałe informacje

  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

  2. Kierownik komórki/ jednostki organizacyjnej, w której student odbywa praktykę, zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru nad studentem przez osobę uprawnioną do przebywania na terenie budynku KMP w Opolu oraz w jednostkach podległych tj. Komisariacie I Policji w Opolu, Komisariacie II Policji w Opolu, Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim, Komisariacie Policji w Niemodlinie oraz Komisariacie Policji w Ozimku.

  3. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

  4. Praktyki studenckie realizowane w KMP w Opolu i jednostkach podległych są nieodpłatne (ewentualne koszty dojazdu i zakwaterowania student pokrywa we własnym zakresie).

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony