Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Miejska Policji w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej KMP w Opolui, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności, ma zastosowaniendo strony podmiotowej Komendanta Miejskiego Policji w Opolu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-28

 

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OC

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: asp. Agnieszka Nierychła

Adres e-mail: rzecznik.op@op.policja.gov.pl telefon: 47 861 35 35.

Kontaktować można się także dzwoniąc do dyżurnego na numer telefonu 47 861 25 45.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Opolu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Powolnego 1, 45-078 Opole. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście drzwiami głównymi. W holu budynku mieszczącego się na parterze, po lewej stronie znajduje się przeszklone stanowisko dowodzenia - dyżurka. Na prawo- pomieszczenie dla interesantów. W razie problemów związanych z poruszaniem się, do interesanta schodzi policjant, którego o takiej potrzebie informuje dyżurny komendy miejskiej.

Ponadto od ulicy Powolnego, wyznaczone jest miejsce parkingowe bezpośrednio przy Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, które dedykowane jest interesantowi z niepełnosprawnością.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu wejściowego i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w holu wejściowym po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki.

Toaleta dla interesantów  znajduje się na parterze budynku w poczekalni, w prawo od wejścia na hol. Pozostałe toalety są otwarte, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braille’a.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą  systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

Powrót na górę strony