Praktyki studenckie - KMP Opole

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Komenda Miejska Policji w Opolu w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, umożliwia odbycie studenckich praktyk zawodowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu, studentom:

  • skierowanym na praktykę zawodową w ramach porozumień w sprawie studenckich praktyk zawodowych,
  • skierowanym na praktykę zawodową poza w/w porozumieniami w indywidualnych przypadkach.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu są bezpłatne. Komenda Miejska Policji w Opolu nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu realizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i  trwają minimum 2 tygodnie, zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 800.

Formą realizacji praktyk jest obserwacja i uczestniczenie w zadaniach komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu, umożliwiające studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Komendant Miejski Policji w Opolu może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyn, o czym student zostanie pisemnie poinformowany.

ZGŁOSZENIE NA PRAKTYKI STUDENCKIE:

Komplet n/w dokumentów należy złożyć w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Opolu, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk:

 a) wniosek (w załączniku) adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Opolu o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem danych do kontaktu (adres korespondencyjny, nr tel., adres e-mail),

b) imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni,

c) kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej,

d) zakres (program) praktyki,

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego (w załączniku).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną jednostki Policji, związku z czym spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie przekłada się na przyjęcie studenta na praktykę.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Referat Kadr i Szkolenia oraz Prezydialny Komendy Miejskiej Policji w Opolu ul. Powolnego 1, 45-078 Opole

lub złożyć osobiście.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowych praktyk udziela Referat Kadr i Szkolenia oraz Prezydialny Komendy Miejskiej Policji w Opolu 77 422 35 90

Przed podjęciem praktyki zawodowej studenci zobowiązani są do obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu z BHP i Ppoż.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne,

b) po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię,

 

Pliki do pobrania