Licencja detektywa

Licencje detektywa

Licencję detektywa wydaje się osobie, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej do:

1)   właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo

2)   Komendanta Stołecznego Policji - w przypadku nieposiadania

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby składającej wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

-          kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (dowód osobisty do wglądu),

-          kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu);

-          orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

-          zaświadczenie o niekaralności,

-          zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa

-          pisemne oświadczenie, że osoba ubiegająca się o licencje detektywa nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

-          pisemne oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych;

-          pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm.

Opłatę za wydanie licencji detektywa ustalono w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty, stanowiącej opłatę za wydanie licencji detektywa.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dopiskiem:

ad. 1 „za wydanie licencji detektywa”,

ad. 2 „za wydanie duplikatu licencji detektywa”.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.7:30-15.00, w środy nieczynne.

korespondencyjnie na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą kserokopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem dokumentów może zostać poświadczona przez notariusza albo w przypadku ustanowienia pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - przez tego pełnomocnika (art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)).

 

Osoby zamieszkałe na terenie:

  • miasta Opole, powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego, strzeleckiego – pokój 101, nr tel. 47 861 26 64;
  • powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego – pokój 102, nr tel. 47 861 23 66;
  • powiatów: brzeskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego – pokój 202, nr tel. 47 861 26 67

 

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 273),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o

wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2004 r. Nr 196, poz. 2020 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1638)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1879).

W przypadku decyzji odmawiającej wydania licencji detektywa lub cofającej licencję detektywa stronie przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony