Inne pozwolenia na broń

POZWOLENIA NA BROŃ - INFORMACJE OGÓLNE

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1839) określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji a także przewozu jej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadania broni przez cudzoziemców. Reguluje również zasady funkcjonowania strzelnic.

Zasady wydawania pozwoleń na broń:

pozwolenie na broń może być wydane tylko na zasadach określonych w ustawie,
właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni,

broń palną i amunicję można posiadać tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego dla miejsca zamieszkania strony komendanta wojewódzkiego Policji (dla żołnierzy zawodowych - właściwego organu wojskowego - Żandarmerii Wojskowej),

broń pneumatyczną (o energii początkowej pocisku powyżej 17 J) można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego/miejskiego Policji (Komendant Miejski Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego),

miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia określone w art.4 ust.1 pkt 4 Ustawy ... tj. broń białą w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, kastety i nunczaki, pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego materiału, pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujące kij bejsbolowy, kusze, paralizatory elektryczne (o parametrze powyżej 10 mA prądu w obwodzie) można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji (Komendant Miejski Policji w Opolu jest właściwym organem do wydania pozwolenia na broń osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego),

pozwolenie na broń wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na czas nieokreślony.

Wnioski należy składać do Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1, 45-078 Opole.

OPŁATY : opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia - 242 zł, za wydanie zaświadczenia do nabycia broni - 17 zł, wpłacane na konto Urzędu Miasta w Opolu,
orzeczenie lekarskie, orzeczenia psychologiczne - obowiązują ceny umowne.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1)ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.

Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

dla pozwolenia na broń do celów łowieckich - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

dla pozwolenia na broń do celów sportowych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego;

dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Zgodnie z treścią art. 11 cyt. Ustawy pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

3) używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

4) dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;

6) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9) posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń powinien zawierać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, nazwisko rodowe – w przypadku mężatek, data i miejsce urodzenia, PESEL, seria i nr dowodu osobistego przez kogo i kiedy wydany) oraz powinien być podpisany. We wniosku wskazujemy cel posiadania broni oraz ważną przyczynę. która uzasadnia posiadanie broni palnej, a także uzasadnienie dla liczby sztuk broni, na które ma być wydane pozwolenie.

Do wniosku należy dołączyć:

dowód wniesienia opłaty skarbowej,

orzeczenie lekarskie,

orzeczenie psychologiczne,

dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm,

dokumenty uzasadniające wydanie pozwolenia na broń,

dokumenty potwierdzające uprawnienia określone w art. 15 ust. 6 (zwolnienie z obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) oraz art. 16 ust. 2 (zwolnienie z egzaminu) ustawy o broni i amunicji.

Przed wydaniem zezwolenia na posiadanie broni należy zdać egzamin:

teoretyczny z przepisów dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią,

praktyczny ze znajomości budowy broni i umiejętności strzeleckich (na strzelnicy) - w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji nie przeprowadza się części praktycznej egzaminu.

Zasady egzaminu dla osób ubiegających się o broń

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1839) osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni. Szczegółowy sposób i zakres przeprowadzania ww. egzaminu określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. nr 19 poz. 241 z późn. zm.).

Teoretyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie:

znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1839) oraz przepisów wydanych na jej podstawie m.in.:

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. (Dz. U. Nr 19 poz. 241) w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią;

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1224) w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 31 poz. 390) w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego;

znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze wniesienie opłaty za egzamin na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 51101014010010072231000000 (w celach ochrony osobistej – 500zł; sportowych – 800zł; kolekcjonerskich – 1150zł; pamiątkowych – 550zł; szkoleniowych – 1000zł /w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100zł/; innych – 600zł). Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki za egzamin.

Powrót na górę strony