Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektów KMP Opole

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej danej „RODO”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (zwanej dalej „DODO”) informujemy, że w obiektach Komendy Miejskiej Policji
w Opolu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu
w postaci monitoringu wizyjnego .

Monitoring wizyjny o którym mowa funkcjonuje na terenie obiektów usytuowanych w:

  1. KMP Opole, ul. Powolnego 1

  2. KIP Opole , ul. Cmentarna 1A

  3. KIIP Opole, ul. Chabrów 6

  4. KP Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 54

  5. KP Ozimek, ul. Wyzwolenia 15

  6. KP Niemodlin, ul. Bohaterów Powstańców Śląskich 43

  7. Punkt Przyjęć Interesantów Opole ul. Koszalińska 26

  8. SOWP Turawa, ulica Wędkarska 67

Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu, a także teren bezpośrednio przylegający w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczeniach i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych oraz szatni.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Opolu, ul. Powolnego

1, 45-078 Opole. Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby lub e-mali:komendant.op@op.policja.gov.pl, tel.  47 864 25 42. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu,
z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
i realizacji przysługujących praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez jeden
z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby Administratora, e-mail: iod.op@op.policja. gov.pl  lub tel. 47 861 26 69.

Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu
i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektów Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a także ustalenia faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektów KMP w Opolu
na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy, art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. (z późn. zm.) o policji oraz art. 45, 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych, art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. (z późn. zm.) o ochronie osób
i mienia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest udzielona zgoda.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy zwanej dalej „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.

Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo obiektów oraz informacji niejawnych, a także ustalenia faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Miejska Policji
w Opolu przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 90 dni.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Dostęp
do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Administratora. Nagrania mogą być udostępniane także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prokuratura, sądy)
w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie placów i  obiektów KMP w Opolu. Przebywanie na terenie obiektów KMP w Opolu w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych.  

Powrót na górę strony