Ochrona Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP Opole

Realizacja obowiązku informacyjnego

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Miejski Policji w Opolu przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Opolu, adres: ul. Powolnego 1, 45-078 Opole, email: komendant.op@op.policja.gov.pl, 47 864 25 42

2. Inspektorem Ochrony  Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu jest Dariusz Zarzycki, dane kontaktowe email: iod.op@op.policja.gov.pl, tel. 47 864 26 69. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności jest st. asp. Łukasz Ślemp, tel. 47 864 25 89, e-mail: iod.op@op.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z RODO do realizacji następujących celów:

 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności
  w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),
 • realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 • związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Miejski Policji w Opolu,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Miejski Policji w Opolu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Miejskim Policji w Opolu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Komendant Miejski Policji w Opolu, przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10  Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji,

11. Ograniczenie stosowania RODO*

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

 • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji
  w materiały archiwalne
 • 18. ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo
  w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

12. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie podlegają one zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów -art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Powrót na górę strony