Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Opolu - DODO - KMP Opole

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Opolu

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

  1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Opolu:

  • adres: ul. Leona Powolnego 1, 45-078 Opole,

  1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

 

• adres: ul. Leona Powolnego 1, 45-078 Opole,

• e-mail: iod.kmp@op.policja.gov.pl

 

  1. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.

W KMP w Opolu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane osobowe Prezesa Urzędu ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, email: iod@uodo.gov.pl

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ,sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.