OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ - Ogłoszenia - KMP Opole

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

                                                      OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY                                                       
    W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ  
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OPOLU 

 
Komendant Miejski Policji poszukuje osoby na stanowisko:
archiwisty w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym KMP w Opolu
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Miejska Policji w Opolu ul. Powolnego 1
 
Główne zadania realizowane na stanowisku:
- prowadzenie składnicy akt dla KMP w Opolu i jednostek podległych – przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej spraw ostatecznie załatwionych;
- przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji a także porządkowanie zasobu i przeprowadzanie kwerend archiwalnych 
i skontrum dokumentacji;
- udostępniania przechowywanej dokumentacji, wycofywanie ze stanu składnicy w przypadku wznowienia spraw w komórce organizacyjnej, udzielanie informacji na podstawie posiadanych materiałów i ewidencji, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności składnicy i stanu dokumentacji w składnicy;
- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym prawidłowości sporządzonych protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC z komórek i jednostek, wydawanie zgody na niszczenie dokumentacji kat. BC;
- doradzanie komórkom/jednostkom organizacyjnym w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw w ramach pełnienia roli koordynatora czynności kancelaryjnych;
- prowadzenie ewidencji i załatwianie spraw związanych z przekazanymi Policji rzeczami 
i dokumentami znalezionymi;
- w zakresie pracy kancelaryjno-biurowej: przyjmowanie i rejestrowanie spraw, a także archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w komórce organizacyjnej;
- wykonywanie zastępstw w przypadku nieobecności starszego referenta referatu lub skumulowanej absencji pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi kancelaryjno – biurowej sekretariatów.
 
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie średnie, 
- znajomość obowiązujących przepisów, umiejętność samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikatywność, rzetelność, umiejętność przewidywania 
i planowania oraz dobrej organizacji pracy
- minimum 1 rok pracy w administracji publicznej 
- doświadczenie w archiwizowaniu dokumentacji,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- kopie dokumentów potwierdzających min. roczne doświadczenie w pracy 
w administracji publicznej 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
  do celów rekrutacji,
 

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 2019-10-25

pod adres:  
Komenda Miejska Policji w Opolu, 
45-078 Opole, ul. Powolnego 1 
z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko archiwisty” 
lub osobiście w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym KMP w Opolu – pokój nr 132 
 
Inne informacje:
Wynagrodzenie wg mnożnika 1,4310 kwoty bazowej wynosi 2743,14 zł. brutto + dodatek za wysługę lat.
Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone, bez informowania zainteresowanych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście, który zależy od ilości nadesłanych ofert. Wskazane podanie adresu email oraz telefonu kontaktowego.